Kasa czynna od 14:00 do 20:00 od wtorku do niedzieli i na godzinę przed każdym seansem.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 16 678 20 09 w. 520.

Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej na 30 min. przed seansem.

Ceny biletów:

 • normalne przy projekcji 2D - 18 zł,
 • ulgowe przy projekcji 2D - 16 zł,
 • normalne przy projekcji 3D - 20 zł,
 • ulgowe przy projekcji 3D - 18 zł,
 • DKF Filmiarnia - 10 zł,
 • transmisje i retransmisje oper: 40 zł (dorośli), 30 zł (młodzież, seniorzy), 20 zł studenci za okazaniem legitymacji studenckiej,
 • transmisje i retransmisje spektakli baletowych: 30 zł (dorośli), 25 zł (młodzież, seniorzy), 20 zł studenci za okazaniem legitymacji studenckiej.

Okulary 3D na własność:

 • dziecięce - 3 zł,
 • standard - 3,5 zł;
 • VIP - 15 zł.

Etui na okulary:

 • standard – 5 zł,
 • VIP – 15 zł.

Regulamin kina CENTRUM w Przemyślu:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług w kinie CENTRUM w Przemyślu znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego operatorem jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, 37-700, przy ul. Konarskiego 9, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 4/99 prowadzonym przez Województwo Podkarpackie.

2. Zakupienie biletu wstępu do Kina CENTRUM jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Kasa biletowa Kina CENTRUM prowadzi sprzedaż, przedsprzedaż i rezerwację biletów z wyprzedzeniem do 3 dni przed planowanym seansem i czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 14 do 22, oraz na godzinę przed każdym seansem. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w kasie Kina CENTRUM, telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej www.ck.przemysl.pl lub za pośrednictwem strony internetowej: www.ck.przemysl.pl

4. Wejście do sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu wstępu. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.

5. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.

6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.

7. Bilet zarezerwowany należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu. Rezerwacje nieodebrane po tym czasie mogą zostać anulowane.

8. Bilety sprzedawane są wg cennika biletów obowiązującego w Kinie CENTRUM. Na wybrane seanse mogą obowiązywać ceny specjalne. Informacja dotycząca seansów, na które obowiązują ceny specjalne dostępna będzie/jest w kasie kina oraz na stronie internetowej: www.ck.przemysl.pl

9. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży i studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz seniorom od 60 roku życia (za okazaniem dowodu osobistego).

10. Kino CENTRUM honoruje karty:
a) Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej,
b) Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

11. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (zaświadczenie, legitymacja). Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.

12. Zwrotu zakupionego biletu można dokonać przed rozpoczęciem seansu, za okazaniem dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu biletu (w szczególności oryginału lub kopii: paragonu, faktury, wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie płatności za bilet). Bilety pochodzące z akcji promocyjnych i socjalnych nie podlegają zwrotowi lub zamianie na gotówkę.

13. Do biletów na filmy wyświetlane w technologii 3D w kasie kina można dokupić okulary, które po zakupie stają się własnością kupującego i mogą być ponownie wykorzystane w tym kinie.

14. W sytuacjach awaryjnych kasa biletowa może wydawać bilety bez numeracji miejsc, wówczas widzowie zajmują miejsca wskazane im przez obsługę.

15. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach oraz innych reklamach i ofertach Kina CENTRUM określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu których rozpoczyna się emisja filmu.

16. W przypadku filmów posiadających ograniczenia wiekowe, obsługa Kina CENTRUM przy sprzedaży biletu może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.

17. Jeżeli w czasie projekcji nastąpiła przerwa dłuższa niż 15 minut lub opóźnienie w rozpoczęciu seansu jest dłuższe niż 30 minut, widz ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet lub do jego zamiany na inny seans.

18. Po wejściu na widownię należy zajmować miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w pkt 14. Regulaminu. Widzowie wchodzący na seans po zakończeniu emisji reklam i zwiastunów filmowych oraz całkowitym wygaszeniu świateł, proszeni są o zajmowanie miejsc wskazanych przez obsługę Kina CENTRUM lub miejsc wolnych.

19. Na całym terenie Kina CENTRUM obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.

20. Na terenie Kina CENTRUM obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz produktów spożywczych niezakupionych w barze Kina CENTRUM.

21. Zabronione jest wprowadzanie na teren Kina CENTRUM zwierząt, a także wnoszenie broni, przedmiotów i substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących lub odurzających.

22. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających mogą nie zostać wpuszczone na teren Kina CENTRUM, zaś obsługa kina może w takiej sytuacji odmówić sprzedania biletu i produktów barowych.

23. W sali projekcyjnej w trakcie seansu obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku. Każde złamanie tego zakazu będzie zgłaszane organom ścigania.

24. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

25. Na terenie Kina CENTRUM zabronione jest prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa.

26. Osoby, których zachowanie zakłóca porządek Kina CENTRUM lub odbiór seansu pozostałym widzom, mogą zostać wezwane przez obsługę Kina CENTRUM do zaniechania ww. działań, zaś w przypadku braku odpowiedniej reakcji, mogą być wyproszone z Kina CENTRUM przez obsługę.

27. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących konieczność dokonania zmian w bieżącym repertuarze lub konieczność odwołania seansu, kasa Kina CENTRUM dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupione bilety.

28. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla Klientów Kina CENTRUM.

29. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Kino CENTRUM usług należy zgłaszać do kierownika Kina CENTRUM. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

30. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, ul. Konarskiego 9.

31. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

32. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kulturalne jego danych osobowych w celu dokonania i realizacji rezerwacji, sprzedaży biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Centrum Kulturalnym w Przemyślu w zakresie sprzedaży Biletów oraz zajmujących się organizacją pokazów specjalnych. Centrum Kulturalne w Przemyślu może także przetwarzać dane osobowe klienta do celów marketingowych związanych ze sprzedażą biletów np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnym repertuarze i planowanych wydarzeniach, o ile klient wyraził na to zgodę.


Dyrekcja
CENTRUM KULTURALNEGO
w Przemyślu