Wstęp Deklaracji

Centrum Kulturalne w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-12 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre elementy graficzne nie mają opisu alternatywnego, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub ich autorem jest zewnętrzny podmiot / organizacja,

- kontrast treści w stosunku do tła w niektórych przypadkach wynosić mniej niż 4,5:1,

- niektóre treści są przedstawione za pomocą grafiki, chociaż ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu,

- załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,

- skany dokumentów w formie plików PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub ich autorem jest zewnętrzny podmiot / organizacja,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub są bardzo obszerne a poprawienie ich niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego lub ich autorem jest zewnętrzny podmiot / organizacja.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Aktualizacja oświadczenia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu /.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Janusz Czarskick@ck.przemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 678 20 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kulturalne w Przemyślu mieści się w budynku przy ul. S. Konarskiego 9. Budynek posiada dwa wejścia znajdujące się na poziomie parteru oraz specjalne wejście dla osób niepełnosprawnych wraz z windą. Wejście główne znajduje się na rogu ulic Konarskiego i Dworskiego. Centrum Kulturalne posiada parking dla pojazdów (wjazd od ulicy Dworskiego). W Hallu Głównym przed wejściem na salę widowiskową znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych. Specjalne wejście wraz z windą dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się przy ulicy Dworskiego, przy wejściu znajduje się winda z możliwością wjazdu bezpośrednio na salę widowiskową. W Hallu Głównym znajduje się osobna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada oznaczeń w Alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku Centrum Kulturalnego nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM). Budynek Centrum Kulturalnego nie ma pętli indukcyjnych, pozwalających osobom niedosłyszącym, które korzystają z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie było by możliwe.