Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO ?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Centrum Kulturalne w Przemyślu przetwarza moje dane osobowe ?

Centrum Kulturalne w Przemyślu przetwarza Państwa dane, aby prowadzić politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych ?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu. Centrum Kulturalne w Przemyślu odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Centrum Kulturalnym w Przemyślu bezpośrednio w siedzibie lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@ck.przemysl.pl

6. W jakim celu Centrum Kulturalne w Przemyślu przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w celu:

- podjęcia działań związanych z organizacją imprez kulturalnych,
- obsługi klientów kina „Centrum”,
- obsługi użytkowników biblioteki,
- w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kulturalnym w Przemyślu,
- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
- w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarza Centrum Kulturalne w Przemyślu?

Centrum Kulturalne w Przemyślu przetwarza dane związane z:

- identyfikacją tożsamości Klienta,
- dane kontaktowe,
- dane adresowe,
- dane wizualne (monitoring dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

- instytucje upoważnione na mocy prawa,
- podmioty, którym Centrum Kulturalne w Przemyślu powierzyło przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji za pomocą newslettera, dane przechowywanie będą do momentu wycofania zgody.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Kulturalne w Przemyślu danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
- do sprostowania danych (art. 16. RODO),
- do usunięcia danych (art. 17 RODO),
- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
- prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 6.

14. Skąd Centrum Kulturalne w Przemyślu ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze oraz zgłoszenia, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, Centrum Kulturalne ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowaniu.