• 11 marca 2024r. godz. 13:00 SPOTKANIE INFORMACYJNE - JASIELSKI DOM KULTURY 
  • 10 kwietnia 2024r. godz. 13:00 SPOTKANIE INFORMACYJNE - Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Opis zadania:

Program Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 jest realizowany w całej Polsce przez 11 operatorów w następujących województwach: lubelskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Operatorzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym. Centrum Kulturalne w Przemyślu znalazło się wśród beneficjentów zadania i jest operatorem w województwie podkarpackim. Instytucją nadrzędną i koordynatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Podkarpackie.

 Cel programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 

- rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze;

- wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności;

- wzmacnianie więzi i rozwój współpracy lokalnych wspólnot w celu zachowania ciągłości w przekazie kodu kulturowego pomiędzy pokoleniami;

- rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą oraz upowszechnienie wiedzy wynikającej z doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w realizację Programu.

Adresaci BMK:

- instytucje kultury i edukacji;

- placówki samorządowe;

- stowarzyszenia, kluby, towarzystwa, koła (w tym także Koła Gospodyń Wiejskich);

- fundacje, grupy NGO;

- związki wyznaniowe, parafie;

- ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym także specjalne oraz prowadzone przez osoby duchowne);

- instytucje przyrodnicze i ochrony środowiska;

- muzea, izby pamięci.

Dofinansowanie obejmuje następujące działania w ramach Programu BMK:

- spotkania informacyjno – sieciujące (w wybranych miejscowościach województwa tak, aby ułatwić wszystkim adresatom dostęp do informacji), odbędą się w marcu i kwietniu 2024,

- warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, od kwietnia do października 2024,

- realizacja projektów przez partnerów lokalnych wyłonionych we wcześniejszym konkursie, mających na celu rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze,

Regulamin Konkursu otwartego na partnerstwa lokalne będzie ogłoszony w kwietniu, Partnerzy, którzy przejdą przez konkurs oraz przeprowadzą diagnozę potrzeb młodzieży związanych z uczestnictwem w kulturze, będą realizować inicjatywy lokalne - realizacja przewidziana jest od lipca do października 2024.

Partnerstwa są dowolne, np. parafia z domem kultury lub koło gospodyń ze szkołą czy stowarzyszenie z parkiem krajobrazowym. Istotne jest zaangażowanie młodzieży i jej współtworzenie działań związanych z kulturą,

- Podkarpacka Giełda Dobrych Praktyk (w siedzibie operatora lub partnerów); zaproszone będą podmioty, które zrealizowały najciekawsze projekty - przełom października/listopada 2024,

- wydawnictwa podsumowujące każdy rok Programu BMK na Podkarpaciu.

Zapraszamy na stronę www.bmk-ck.pl.

Koordynacja projektu / Konsultacje merytoryczne
Sylwia Błaut-Kowalczyk
 – s.blaut@ck.przemysl.pl

tel. 16 678 20 09 w. 503, tel. kom. 537 808 553