Centrum Kulturalne w Przemyślu
ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl, tel./fax 16 678 20 09
Kasa czynna od 14:00 do 20:00 od wtorku do niedzieli i na godzinę przed każdym seansem.
Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 16 678 20 09 w. 520
  • Slider 601

NASZE KINO

Kino Centrum mieści się w budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu przy ulicy Stanisława Konarskiego 9.

Dzięki przeprowadzonym remontom i inwestycjom spełnia wszelkie wymogi nowoczesnego kina, a prowadzona w nim działalność zgodna jest ze współczesnymi standardami w tej dziedzinie. Przejście na wyświetlanie cyfrowe, które otwiera zupełnie nowe możliwości technologiczne, jest możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości 172 000 zł oraz z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 163 583,20 zł.

Przystąpiliśmy do programu Sieci Polskich Kin Cyfrowych oraz Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Dzięki temu zobowiązujemy się rocznie wyświetlać co najmniej 300 seansów filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, minimum 18% polskich seansów oraz minimum 10 tytułów spośród wszystkich filmów polskich, które miały premierę w danym roku.

Dysponujemy salą widowiskową CK z 324 miejscami siedzącymi. Kino wyposażone jest w nowoczesny cyfrowy sprzęt projekcyjny DepthQ umożliwiający projekcję filmów w technologii dwuwymiarowej (2D) i trójwymiarowej (3D) o standardzie wyświetlania 2K, czyli o rozmiarze obrazu 2048 x 1080 pikseli, a więc większym niż Full HD. Zainstalowano również wielokanałowy system nagłośnienia kinowego w trybie 7:1, pozwalający na zwiększenie poczucia otoczenia dźwiękiem, a także zamontowano nowy srebrny ekran.

 

 

 

Regulamin kina CENTRUM w Przemyślu:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług w kinie CENTRUM w Przemyślu znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego operatorem jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, 37-700, przy ul. Konarskiego 9, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 4/99 prowadzonym przez Województwo Podkarpackie.

2. Zakupienie biletu wstępu do Kina CENTRUM jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Kasa biletowa Kina CENTRUM prowadzi sprzedaż, przedsprzedaż i rezerwację biletów z wyprzedzeniem do 3 dni przed planowanym seansem i czynna jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 14 do 22, oraz na godzinę przed każdym seansem. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w kasie Kina CENTRUM, telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej www.ck.przemysl.pl lub za pośrednictwem strony internetowej: www.ck.przemysl.pl

4. Wejście do sali kinowej możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu wstępu. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.

5. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.

6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.

7. Bilet zarezerwowany należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu. Rezerwacje nieodebrane po tym czasie mogą zostać anulowane.

8. Bilety sprzedawane są wg cennika biletów obowiązującego w Kinie CENTRUM. Na wybrane seanse mogą obowiązywać ceny specjalne. Informacja dotycząca seansów, na które obowiązują ceny specjalne dostępna będzie/jest w kasie kina oraz na stronie internetowej: www.ck.przemysl.pl

9. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży i studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz seniorom od 60 roku życia (za okazaniem dowodu osobistego).

10. Kino CENTRUM honoruje karty:
a) Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej,
b) Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

11. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (zaświadczenie, legitymacja). Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.

12. Zwrotu zakupionego biletu można dokonać przed rozpoczęciem seansu, za okazaniem dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu biletu (w szczególności oryginału lub kopii: paragonu, faktury, wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie płatności za bilet). Bilety pochodzące z akcji promocyjnych i socjalnych nie podlegają zwrotowi lub zamianie na gotówkę.

13. Do biletów na filmy wyświetlane w technologii 3D w kasie kina można dokupić okulary, które po zakupie stają się własnością kupującego i mogą być ponownie wykorzystane w tym kinie.

14. W sytuacjach awaryjnych kasa biletowa może wydawać bilety bez numeracji miejsc, wówczas widzowie zajmują miejsca wskazane im przez obsługę.

15. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach oraz innych reklamach i ofertach Kina CENTRUM określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu których rozpoczyna się emisja filmu.

16. W przypadku filmów posiadających ograniczenia wiekowe, obsługa Kina CENTRUM przy sprzedaży biletu może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.

17. Jeżeli w czasie projekcji nastąpiła przerwa dłuższa niż 15 minut lub opóźnienie w rozpoczęciu seansu jest dłuższe niż 30 minut, widz ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet lub do jego zamiany na inny seans.

18. Po wejściu na widownię należy zajmować miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w pkt 14. Regulaminu. Widzowie wchodzący na seans po zakończeniu emisji reklam i zwiastunów filmowych oraz całkowitym wygaszeniu świateł, proszeni są o zajmowanie miejsc wskazanych przez obsługę Kina CENTRUM lub miejsc wolnych.

19. Na całym terenie Kina CENTRUM obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.

20. Na terenie Kina CENTRUM obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz produktów spożywczych niezakupionych w barze Kina CENTRUM.

21. Zabronione jest wprowadzanie na teren Kina CENTRUM zwierząt, a także wnoszenie broni, przedmiotów i substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących lub odurzających.

22. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających mogą nie zostać wpuszczone na teren Kina CENTRUM, zaś obsługa kina może w takiej sytuacji odmówić sprzedania biletu i produktów barowych.

23. W sali projekcyjnej w trakcie seansu obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku. Każde złamanie tego zakazu będzie zgłaszane organom ścigania.

24. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

25. Na terenie Kina CENTRUM zabronione jest prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa.

26. Osoby, których zachowanie zakłóca porządek Kina CENTRUM lub odbiór seansu pozostałym widzom, mogą zostać wezwane przez obsługę Kina CENTRUM do zaniechania ww. działań, zaś w przypadku braku odpowiedniej reakcji, mogą być wyproszone z Kina CENTRUM przez obsługę.

27. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących konieczność dokonania zmian w bieżącym repertuarze lub konieczność odwołania seansu, kasa Kina CENTRUM dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupione bilety.

28. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla Klientów Kina CENTRUM.

29. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Kino CENTRUM usług należy zgłaszać do kierownika Kina CENTRUM. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

30. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.

31. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownicy mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@ck.przemysl.pl.

32. Użytkownik korzystając z usług Kina CENTRUM wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kulturalne jego danych osobowych w celu dokonania i realizacji rezerwacji, sprzedaży biletu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych)  oraz obsługi zwrotów i reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia). Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywanie do podmiotów współpracujących z Centrum Kulturalnym w Przemyślu w zakresie sprzedaży Biletów oraz zajmujących się organizacją pokazów specjalnych. Centrum Kulturalne w Przemyślu może także przetwarzać dane osobowe klienta do celów marketingowych związanych ze sprzedażą biletów np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnym repertuarze i planowanych wydarzeniach, o ile klient wyraził na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

33. Dane osobowe Użytkowników usług Kina CENTRUM będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu cofnięcia zgody (jeśli obowiązujące prawo dopuszcza taką możliwość).

34. Użytkownik ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

35. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

36. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usług przytoczonych w punkcie 32 niniejszego Regulaminu. Brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić skorzystanie z usług Kina CENTRUM.

37. Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Dyrekcja
CENTRUM KULTURALNEGO
w Przemyślu

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu:


Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO ?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Centrum Kulturalne w Przemyślu przetwarza moje dane osobowe ?

Centrum Kulturalne w Przemyślu przetwarza Państwa dane, aby prowadzić politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych ?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu. Centrum Kulturalne w Przemyślu odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Centrum Kulturalnym w Przemyślu bezpośrednio w siedzibie lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@ck.przemysl.pl

6. W jakim celu Centrum Kulturalne w Przemyślu przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w celu:

- podjęcia działań związanych z organizacją imprez kulturalnych,
- obsługi klientów kina „Centrum”,
- obsługi użytkowników biblioteki,
- w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Kulturalnym w Przemyślu,
- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
- w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarza Centrum Kulturalne w Przemyślu?

Centrum Kulturalne w Przemyślu przetwarza dane związane z:

- identyfikacją tożsamości Klienta,
- dane kontaktowe,
- dane adresowe,
- dane wizualne (monitoring dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

- instytucje upoważnione na mocy prawa,
- podmioty, którym Centrum Kulturalne w Przemyślu powierzyło przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji za pomocą newslettera, dane przechowywanie będą do momentu wycofania zgody.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Kulturalne w Przemyślu danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
- do sprostowania danych (art. 16. RODO),
- do usunięcia danych (art. 17 RODO),
- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
- prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 6.

14. Skąd Centrum Kulturalne w Przemyślu ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze oraz zgłoszenia, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, Centrum Kulturalne ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowaniu.

INFORMACJA

Okulary 3D na własność:
dziecięce 3 zł; standard 3,5 zł; VIP 15 zł,
etui standard – 5 zł, etui VIP – 15 zł.

Kasa czynna od 14:00 do 20:00
od wtorku do niedzieli
i na godzinę przed każdym seansem.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie
pod nr 16 678 20 09 w. 520.

E-mail: kino@ck.przemysl.pl

Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej
na 30 min. przed seansem.

 

PLAN KINA

Copyright © 2020 Kino Centrum w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design by CYBERNET WebFabryka
Script logo
DO GÓRY